La Scola meja è chella de “Ju Buce[1]”.

Ce venne j fije de “ju basse celle[2]”,

alfabèteche[3], selvàteche, rebbelle,

cu ca’ petucchje an cape e cacche puce.

Accà ‘nce stanne fije de segnore,

de giùdece, aréfece, ‘vucàte,

majeste, prufessore o ampiagate,

’ngegnere, archetette o de duttore.

 

So’ fije de manuale, de scupìne,

furnare, cuntadine, pecurare,

scarpare, cassabànche[4], macellare,

sciuffè[5], campusantàre, arrutine.

Venne da l’Appia Antica, San Selviane,

ju Murtacine, sope Taracina,

La Fiora, Frasse, Piazza Palatina,

La Ciana, ju Colle, Campesuriane.

 

La prima vota che jéntren’ a ‘lla scola,

te parene ne po ‘nsalvatechìte,

te guàrdene cu n‘aria da ‘ntuntite

nen sanne dice manche ‘na parola.

 

Sbadìjene, tenne ‘na morca[6] ‘ccueje[7]!

S‘azzèttene scucciate e, scuntegnùse[8],

e mente ju prufessore è scunfuse,

cumènzen’ a magnà ju sciuvariéje[9]!

 

Ponn’esse carusieje o scapzjate

 


[1] Ju Buce: zona di via dei Volsci, nella quale c’era un buco,

una porta d’accesso alla città.

[2] Basse celle: basso ceto.

[3] Alfabèteche: analfabeta.

[4] Cassabànche: falegnami.

[5] Sciuffè: autisti.

[6] Morca: spossatezza.

[7] Accueje: addosso.

[8] Scuntegnùse: scontrosi per timidezza.

[9] Sciuvariéje: pane fatto con farina di mais.


Di admin

Lascia un commento

error: Questo contenuto è protetto!!!